Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İBYS – İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İBYS HAKKINDA

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Çalışma Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.

İşveren Ne Yapmalı

Hizmet alan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İBYS yazılımı almakla yükümlü değillerdir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün çalışan personel arasından uygun nitelikte kişinin görevlendirmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda işverenin görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar İBYS yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

Biz Hazırız!