Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Çalışma Süreleri Yürürlük Tarihi

30 Nisan 2015 Tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelik de  belirtildiği gibi , yönetmelik 1 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya koyulacaktır.

Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 12 nci maddede belirlenen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesiyle eklenen 35/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.