İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24762
Sağlık Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./1.mad) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./2.mad) Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
e) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,
g) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) Merkez: İlkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitimi veya bunlardansadece birisini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,
h) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) Mesul Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program
ilavesi olarak merkez açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısını,
i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,
j) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,
k) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız
uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,
l) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) Denetim Ekibi: En az biri hekim olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,
m) (Ek bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./3.mad) İlkyardım Eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir. ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Eğitimci Eğitimi Verecek Kuruluşların Özellikleri, Başvuru ve Açılma İşlemleri

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar
Madde 5 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./4.mad) Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.

Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’de belirtilen “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilir.
EK 2’de belirtilen “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” müdürlükçe düzenlenir.
Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.

Madde 6 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./5.mad) İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Tıp doktorları ise üç günlük ilk yardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” (EK 3) düzenlenir.

Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Merkezlerin Özellikleri, Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları

Merkezler
Madde 7 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./6.mad) Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.
Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.

Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi düzenleyebilirler.

İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin “U” şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 metrekarelik eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Merkezler, ilkyardım ve eğitici eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu asgari şartlarını taşıması halinde aynı il sınırları içinde olmak şartıyla diğer uygun mekanlarda da verebilir.

Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir.

Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar
Madde 8 – İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.

Merkez Açma İşlemleri
Madde 9 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./7.mad) Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme raporu hazırlanır. 
Ön inceleme raporu uygun olan başvurular aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak bir dosya halinde hazırlanır.

a) Merkezin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,
b) (Değişik bent: 04/04/2012 – 28254 S.R.G. Yön./1. md.) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),
c) (Değişik bent: 04/04/2012 – 28254 S.R.G. Yön./1. md.) Vakıf veya derneklerden tüzük veya ana sözleşmenin Kurumca onaylı bir örneği,
d) (Değişik bent: 17/10/2008- 27027 S.R.G Yön/1.mad.) Mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası,
e) Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin ve mesul müdürün, Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları”nın birer örneği, mesul müdür sertifikasının aslı, merkezin ilgili biriminde asılı bulunacaktır.
f) Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcilerinin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,
g) Merkezin bütün odalarını gösterir krokisi,
h) Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen mesul müdür tarafından imzalanmış; araç, gereç ve malzeme listesi ile, Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatının, kitap, slayt, broşür ve benzeri her türlü eğitim materyalinin, onay belgesi,
i) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak merkezlerde, yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın krokisi istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 10 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./8.mad) Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Başvuru dosyasının Acil Sağlık Hizmetleri Şubesince incelenmesi sonucunda uygun görülen merkezlere, Müdürlük tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” (EK 6), “Mesul Müdürlük Belgesi” (EK 7) ve “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.

Müdürlüğün Sorumlulukları
Madde 11 – Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır;
a) “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını Genel Müdürlüğe iletmek,
b) “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,
c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü denetlemek,
d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,
e) Sınavda başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” (EK 9) ve “İlkyardımcı Kimlik Belgesi” (EK 10) düzenlemek,
f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11’de belirtilen şekilde tutmak.
g) (Ek bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./9.mad) Bu görevleri Müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen Sayısı
Madde 12 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./10.mad) Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve merkezler, uygulamalı eğitimlerde her on katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.

Mesul Müdür
Madde 13 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./11.mad) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Mesul Müdür;
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek, 
c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,
d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,
f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,
g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek, görevlerini yerine getirir.
Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.
Mesul Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Mesul Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Eğitimci Eğitmeni
Madde 14 – Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. Eğitimci eğitmenleri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
b) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./12.mad) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten, sorumludurlar.

İlkyardım Eğitimcisi
Madde 15 – “İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
b) (Değişik bend: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./13.mad) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten, sorumludurlar.

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı *
Madde 16 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./14.mad) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” 

Sürücü kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu Yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik, Sertifika, Ücretler

Eğitim Konuları
Madde 17 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./15.mad) Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.
Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.
Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.
Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a, EK 12b ve EK 12c sayılı cetvellerde belirtilmiştir.
İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise EK 12b veya EK 12c sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. 
Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

Eğitim Standartları ve Süreleri
Madde 18 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./16.mad) İİlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.
Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi içintoplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı
Madde 19 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./17.mad) Merkezler, çalışma saatlerini belirleyip, Müdürlüğe bildirirler. 

Yeterlilik
Madde 20 – (Değişik madde: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./18.mad) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.
Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.
Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.
Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.

Sertifika
Madde 21 – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

(Değişik fıkra : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./19.mad) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

Ücretler
Madde 22 – Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.
Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Bilim Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları 

Bilim Komisyonu 
Madde 23 – (Mülga madde : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./24.mad) 

Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri 
Madde 24 – (Mülga madde : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./24.mad) 

ALTINCI BÖLÜM : Kayıt, Arşiv ve Denetim 
Kayıt ve Arşiv 
Madde 25 – Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır. 
(Değişik fıkra : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./20.mad) Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır. 

Teftiş ve Denetim Defteri 
Madde 26 – Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük tarafından onaylanmış ve EK 13’te gösterilen teftiş ve denetim defteri bulundurulur. 

Denetim 
Madde 27 – Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler, Müdürlük tarafından oluşturulan Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir. 
Olağan denetimler, Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi, şikayet ve soruşturma üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az bir defa yapılır. 
Denetimlerde, EK 14a ve EK 14b sayılı cetvellerde gösterilen “Denetleme Formu” kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar, Teftiş ve Denetim Defterine yazılır. 
(Mülga fıkra : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./21.mad) 
1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir. 
(Değişik fıkra : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./21.mad) Merkezlerin denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen merkezlere, faaliyetlerini durdurma cezası uygulanır. 
Faaliyeti geçici olarak durdurulan Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermedikleri takdirde “Yetki Belgesi” iptal edilmek üzere Müdürlükçe, Bakanlığa bildirilir. 
Merkezlerin Uygunluk Belgesi iptal işlemleri Müdürlükçe yapılır. 
Bir takvim yılı içerisinde Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlara ve Merkezlere yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit edilmediği durumda, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile bu Kuruluş ve Merkezlere hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM : Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme 

Yasaklar 
Madde 28 – Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar: 
a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar “Yetki Belgesi”, Merkezler ise “Uygunluk Belgesi” almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. 
b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. Bu katılımcılar, tekrar eğitime alınırlar. 
c) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” olmayan eğitmenleri çalıştıramaz. 
d) Merkezler, “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” olmayan eğitimcileri çalıştıramaz. 
(Mülga fıkra : 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./22.mad) 
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşta veya Merkezde çalışmak isteyen sağlık personelinin kamu görevini yaptığı kuruluş ile çalışmak istediği Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş veya Merkezin aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir. 
g) Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edilemez. 
h) Kuruluşların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. 
i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez. 
j) Bir sağlık kurum veya kuruluşu bünyesi dışında açılan eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi verilen yerlerde tıbbi malzeme, araç ve gereç bulundurulamaz ve sağlık hizmeti verilemez. 
k) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezde, kişi ve kuruluşların eğitim haricindeki diğer işleri yürütülemez. 
l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela veya basılı evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar. 
m) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri, yanlış algılamaların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanamazlar. 

Müeyyideler 
Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. 
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. 

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme 
Madde 30 – Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar. 
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir. 

Geçici Maddeler 
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan “Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları” ile “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları” Bakanlıkça, “İlkyardımcı Sertifikaları” ise Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır. 
Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde “Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş” ve/veya “Merkez” statüsüne geçtikleri takdirde, geçmişte verdikleri “Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları” ve “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları” Bakanlıkça, “İlkyardımcı Sertifikaları” ise Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır. 
Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir. 

Yürürlük 
Madde 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
(Değişik ekler: 18/03/2004-25406 S.R.G. Yön./23.mad) 
(EK-3) 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Sertifika No : 
Belge Geçerlilik Tarihi: 
Eğitimi Veren Kurum : 

EĞİTİMCİ EĞİTMENİ SERTİFİKASI 
Sayın…….. 
İlkyardım yönetmeliği kapsamında ……….tarihleri arasında, …………………. tarafından düzenlenen eğitimci eğitmeni eğitim programını başarı ile bitirerek EĞİTİMCİ EĞİTMENİ olmaya hak kazanmıştır. 

Genel Müdür 
Mesul Müdür Bakan a. 
(EK-4) 

T.C. 
……………..VALİLİĞİ 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Sertifika No : 
Belge Geçerlilik Tarihi: 
Eğitimi Veren Kurum : 

İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI 
Sayın……… 
İlkyardım yönetmeliği kapsamında ………..tarihleri arasında, ………….. merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım eğitmeni programını başarı ile bitirerek İLKYARDIM EĞİTMENİ olmaya hak kazanmıştır. 

İl Sağlık Müdürü 
Mesul Müdür Vali a. 
EK-5) 

EĞİTİMDE KULLANILACAK ASGARİ ARAÇ VE GEREÇLER 

SIRA 
NO 
MALZEME ADI 
MİKTAR 

Tepegöz, Slayt makinesi, Televizyon-Video den en az biri 
Ayaklı Yazı Tahtası ve Kagıdı (Flip-Chart) 
Yazı Tahtası 
Yetişkin CPR Eğitim Mankeni 
Çocuk CPR Eğitim Mankeni 
Bebek CPR Eğitim Mankeni 
İlk yardım ile ilgili resimler, panolar ve eğitim levhaları 
Ders konularına uygun slayt veya asetat eğitim setleri 
Sargı Bezi, Üçgen Sargı 
Makas 
Flaster 
Çengelli iğne 
Atel (her birinden)
(40×10 cm, 30×10 cm, 20×10 cm 70×10 cm) 
Battaniye 
Elastik bandaj (2.5, 5, 7, 10 cm) 

EK-7) 
T.C. 
……….VALİLİĞİ 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Belge No: 
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ 
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 
T.C. KİMLİK NO : 
ADI VE SOYADI : 
ÜNVANI : 
BABA ADI : 
GÖREV YAPACAĞI KURUM : 
EĞİTİCİ EĞİTMENLİK/ 
İLKYARDIM EĞİTİCİ SERTİFİKASI ALDIĞI KURUM: 

SERTİFİKA NO : 
BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ: 
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan kişinin ……………. İlkyardım Eğitim Merkezinde Mesul Müdürlük yapması 
İlkyardım Yönetmeliği kapsamında Müdürlükçe uygun görülmüştür. 
İl Sağlık Müdürü 
Vali a. 
(EK-9) 

T.C. 
……………….. VALİLİĞİ 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Sertifika Tipi/No : 
Belge Geçerlilik Tarihi: 
Eğitimi Veren Kurum : 

İLKYARDIMCI SERTİFİKASI 
Sayın ……………….. 
İlkyardım yönetmeliği kapsamında ……………….. tarihleri arasında, ……………….. Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkyardım eğitim programını başarı ile bitirerek İLKYARDIMCI olmaya hak kazanmıştır.
Merkez Mesul Müdürü İl Sağlık Müdürü
Vali a.
(EK 10)

Ön Yüz 
İLKYADIMCI 
KİMLİK KARTI 

Fotoğraf 

T.C. Kimlik No: 
Adı Soyadı: 
Sertifika Tipi/No: 
Belge Geçerlilik Tarihi: 
İlkyardımcı 
Sertifikası Aldığı Merkez: 
İl Sağlık Müdürü 

Arka Yüz 

Bu kart sahibi, 
Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda hasta/yaralıya sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız ilkyardım uygulamalarını “Belge Geçerlilik Tarihine” kadar yapmaya yetkilidir.

Bu kart T.C. Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği uyarınca, 
T.C. ……………….. Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiştir. 

Ek: 12c 
TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA SAATLERİ 
TOPLAM SÜRE: 16 SAAT 

EĞİTİM KONULARI 
UYGULAMA SAATLERİ 

Toplam Süresi 30 dk. 

1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:
Teorik
Pratik

İlkyardım nedir?
30 dk. 

Acil tedavi nedir? 
İlkyardımcı kimdir? 
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? 
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? 
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? 
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? 
İlkyardımcının ABC’si nedir? 
Toplam Süresi 60 dk. 

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Teorik 
Pratik 

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? 
30 dk. 
30 dk. 

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir? 
Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? 
Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? 
Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır? 
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? 
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir? 

Toplam Süresi 255 dk. 

3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ: 
Teorik 
Pratik 

Solunum ve kalp durması nedir? 
60 dk. 
195 dk. 
Temel Yaşam desteği nedir? 
Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir? 
Hava yolu tıkanıklığı nedir? 
Dış kalp masajı nasıl yapılır? 
Yapay solunum nasıl yapılır? 
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? 
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich menevrası nasıl uygulanır? 

Toplam Süresi 45 dk. 

4- KANAMALARDA İLKYARDIM
Teorik 
Pratik 

Kanama nedir? 
30 dk. 
15 dk. 
Kaç çeşit kanama vardır? 
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir? 
Şok nedir? 
Kaç çeşit şok vardır? 
Şok belirtileri nelerdir? 
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir? 
Şok pozisyonu nasıl verilir? 
Toplam Süresi 45 dk. 

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Yara nedir? 
30 dk. 
15 dk. 
Kaç çeşit yara vardır? 
Yaraların ortak belirtileri nelerdir? 
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Ciddi yaralanmalar nelerdir? 
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Toplam Süresi 45 dk. 

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir? 
Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır? 
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir? 
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir? 
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir? 
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir? 
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir? 
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Toplam Süresi 30 dk. 

6- YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM: 
Teorik
Pratik

Yanık nedir? 30 dk. 

Kaç çeşit yanık vardır? 
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir? 
Yanıklar nasıl derecelendirilir? 
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? 
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir? 
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? 
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Donuk belirtileri nelerdir? 
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Toplam Süresi 15 dk. 

7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Kırık nedir? 
15 dk. 

Kaç çeşit kırık vardır? 
Kırık belirtileri nelerdir? 
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir? 
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Burkulma nedir? 
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Çıkık nedir? 
Çıkık belirtileri nelerdir? 
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır? 
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 
Tespit yöntemleri nelerdir? 

Toplam Süresi 45 dk. 

8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Bilinç kaybı nedir? 
45 dk. 
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir? 
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir? 
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir? 
Havale nedir? 
Havale nedenleri nelerdir? 
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir? 
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir? 
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Sara krizi (Epilepsi) nedir? 
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır? 

EĞİTİM KONULARI UYGULAMA SAATLERİ 

Toplam Süresi 45 dk. 

8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Kan şekeri düşüklüğü nedir? 
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir? 
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür? 
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür? 
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir? 
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir? 
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Toplam Süresi 30 dk. 

9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM: 
Teorik 
Pratik 

Zehirlenme nedir? 
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir? 
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? 

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır? 
30 dk. 

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir? 

Toplam Süresi 30 dk. 

10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM 
Teorik 
Pratik 

Hayvan ısırmaları neden önemlidir? 
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir? 
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir? 
30 dk. 
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir? 
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Toplam Süresi 15 dk. 

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KAÇMASINDA 
İLKYARDIM 
Teorik 
Pratik 

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

Kulağa yabancı cisim kaçmasından ilkyardım nasıl olmalıdır? 
15 dk. 

Buruna Yabancı cisim kaçmasından ilkyardım Nasıl olmalıdır? 

Toplam Süresi 30 dk. 

12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM 
Teorik 
Pratik 

Boğulma nedir? 
Boğulma nedenleri nelerdir? 
15 dk. 
Boğulmalarda genel nelirtiler nelerdir? 
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır? 
Toplam Süresi 30 dk. 

13- HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ 
Teorik 
Pratik 

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir? 
Acil taşıma teknikleri nelerdir? 
15 dk. 
15 dk. 

Sürükleme yönlemleri nelerdir? 
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) 

EK 14 a) 
T.C. 
………..VALİLİĞİ 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
EĞİTİMCİ EĞİTİMİ VEREN KURULUŞ DENETİM FORMU 
Denetlenen Merkezin; 
——————– 
Adı : 
Tarih: Adresi: 
Saat : 

MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME 
Mevzuata 
Mevzuata 
Eksikliğin 
Eksikliğin 
Uygun 
Uygun 
Giderilmesi 
Devamında 
Değil 
İçin 
Faaliyet 
Verilecek 
Durdurma 
Süre 
Süresi 

Yetki Belgesi var mı? 
Var 
Yok 

Süresiz 

Eğitici Eğitmeni ve/ilkyardım eğitimcisi çalışma belgesi 
Var 
Yok 
– 
Süresiz 

düzenlenen eğitimcilerin dışında eğitimci var mı? 

Asgari ilkyardım eğitim malzemesi var mı? 
Evet 
Hayır 
– 
Süresiz 

Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep ediliyor 
Evet 
Hayır 

5 gün mu?

Eğitime katılan kişi sayısı standartlara uygun mu? 
Evet 
Hayır 
– 
5 gün 

Eğitim konularına süre ve içerik olarak uyuluyor mu? 
Evet 
Hayır 

5 gün 

Eğitim süresinin tamamına katılım sağlanıyor mu? 
Evet 
Hayır 
– 
7 gün 

Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam 
Evet 
Hayır 
3 gün 
5 gün 
yapılıyor mu?(*) 

İlkyardım eğitimi amacı dışında tıbbi malzeme ve araç gereç 
Evet 
Hayır 
1 gün 
5 gün 
var mı?(*) 

Dış tabelalarında uygunluk belgesinde belirtilen unvanın 
Evet 
Hayır 
3 gün 
5 gün 
dışında yazılar bulunduruluyor mu? 
Denetim Ekip Başkanı Denetçi Mesul Müdür 
Genel Değerlendirme 

(*) Genel Müdürlük, Müdürlükler, Eğitim Hastaneleri, Üniversitelerin sağlık ile ilgili Fakülte ve Yüksek Okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü aynı zamanda kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet verebilir. Not: (-) İşaretli düzenlemede eksik saptandığında süre verilmez. Ancak Merkez eksikliği derhal gidermesi için uyarılır. Takip eden üç (3) denetimin her birinde aynı eksiklik saptandığında doğrudan ilgili faaliyeti durdurma süresi ceza olarak verilir. Not: Bu formada saptanan eksiklekleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

EK-14 b) 
T.C. 
……………………….VALİLİĞİ 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ DENETİM FORMU

Denetlenen Merkezin; 
——————– 
Adı : 
Tarih: 
Adresi: 
Saat : 

MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME 
Mevzuata 
Mevzuata 
Eksikliğin 
Eksikliğin 
Uygun 
Uygun 
Giderilmesi 
Devamında 
Değil 
İçin 
Faaliyet 
Verilecek 
Durdurma 
Süre 
Süresi 
Çalışma Uygunluk Belgesi var mı? 
Var 
Yok 
– 
Süresiz 

Mesul Müdürlük Belgesi var mı? 
Var 
Yok 
– 
Süresiz 

Asgari ilkyardım eğitim malzemesi var mı? 
Var 
Yok 
– 
Süresiz 

İlkyardım eğitimcisi çalışma belgesi düzenlenen 
Evet 
Hayır 

Süresiz 
eğitimcilerin dışında eğitimci var mı? 

Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep 
Evet 
Hayır 
– 
5 gün 

Eğitime katılan kişi sayısı standartlara uygun mu? 
Evet 
Hayır 

5 gün 

Eğitim konularına süre ve içerik olarak uyuluyor mu? 
Evet 
Hayır 
– 
5 gün 

Eğitim süresinin tamamına katılım sağlanıyor mu? 
Evet 
Hayır 
– 
7 gün 

Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda 
Evet 
Hayır 
3 gün 
5 gün 

İlkyardım eğitimi amacı dışında tıbbi malzeme ve araç gereç 
Evet 
Hayır 
1 gün 
5 gün 

Dış tabelalarında uygunluk belgesinde belirtilen unvanının 
Evet 
Hayır 
3 gün 
5 gün 

Denetim Ekip Başkanı Denetçi Mesul Müdür 
Genel Değerlendirme 
(*) Genel Müdürlük, Müdürlükler, Eğitim Hastaneleri, Üniversitelerin sağlık ile ilgili Fakülte ve Yüksek Okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü aynı zamanda kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet verebilir. Not: İşaretli düzenlemede eksik saptandığında süre verilmez, ancak Merkez eksikliği derhal gidermesi için uyarılır. Takip eden üç (3) denetimin her birinde aynı eksiklik saptandığında doğrudan ilgili faaliyeti durdurma süresi ceza olarak verilir. Not: Bu formada saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.